ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024

โลกร้อน ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารโลก

โลกร้อน ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารโลก

ในยุคปัจจุบัน โลกของเราเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้น ล้วนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางอาหารโลกอีกด้วย

ผลกระทบต่อภาคการเกษตร

อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง พืชหลายชนิดไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้ ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำ

ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุรุนแรง ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเกษตร ทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย เกษตรกรสูญเสียผลผลิต

ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อพื้นที่เพาะปลูกริมชายฝั่งทะเล ทำให้ดินเค็ม ไม่สามารถปลูกพืชได้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อระบบนิเวศ เกิดปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์